ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCOM BV CVBA

ARTIKEL 1: TOEPASSING.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Advocom BV CVBA (ondernemingsnummer 0818 978 225, RPR Antwerpen - afdeling Hasselt), met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 133 (hierna "Advocom BV CVBA") ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Advocom BV CVBA en de cliënt, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Advocom BV CVBA en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Advocom BV CVBA zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door Advocom BV CVBA, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Deze algemene voorwaarden hebben voor wat betreft artikel 5.b ook kracht van wet in de verhouding tussen Advocom BV CVBA en een derde partij.

ARTIKEL 2: KOSTEN EN ERELONEN.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde kosten en erelonen evenals de ereloonprovisies te worden betaald uiterlijk acht (8) kalenderdagen na de datum op de provisienota of de ereloonstaat van Advocom BV CVBA met betrekking tot de prestaties. De kosten en erelonen zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 3: LAATTIJDIGE BETALING.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning. In geval van gerechtelijke invordering wordt het verschuldigde bedrag met rente vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent (10%) van het openstaand bedrag in hoofdsom, met dien verstande dat de vermeerdering minimaal 250,00 EUR en maximaal 2.500,00 EUR bedraagt. 

Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan Advocom BV CVBA haar werkzaamheden opschorten, door middel van kennisgeving aan de cliënt daarvan, zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor ontstaat.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID.

Advocom BV CVBA gaat opzichtens de cliënt een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Onder geen beding kan de cliënt enige vordering instellen tegen de vennoten, advocaten, medewerkers of stagiairs (die) verbonden (waren) met Advocom BV CVBA. Voor zover geoordeeld zou worden dat dit toch mogelijk is, is er ook ten opzichte van hen louter sprake van een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Advocom BV CVBA is voor daden in de hele wereld, voor activiteiten die Advocom BV CVBA uitvoert vanuit haar in België gevestigd kantoor, verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 EUR (per schadegeval) onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang via de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 9, te 1210 Brussel als leidend verzekeraar, en de vennoten van Advocom BV CVBA bijkomend voor een bedrag van 5.000.000 EUR (per verzekeringsjaar) in tweede rang via de aansprakelijkheidsverzekering, polis 99.551.935 bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel als leidend verzekeraar. Advocom BV CVBA is niet verzekerd tegen de eisen die tegen Advocom BV CVBA ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Advocom BV CVBA informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. Indien de cliënt wenst dat Advocom BV CVBA een aanvullende verzekering afsluit, zullen de cliënt en Advocom BV CVBA hieromtrent een aanvullende en schriftelijke overeenkomst sluiten. Indien deze wens door de cliënt niet wordt geuit, vindt deze de gewone verzekering van Advocom BV CVBA voldoende en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Advocom BV CVBA wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Advocom BV CVBA is verzekerd, onverminderd bijkomende dekking onder verdere verzekering. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van Advocom BV CVBA.

Aldus is de aansprakelijkheid van Advocom BV CVBA, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair (die) daarmee verbonden (was), met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Advocom BV CVBA in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat effectief wordt gedekt door voormelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

ARTIKEL 5: INFORMATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACYBELEID).

a) Ten aanzien van de cliënt

Advocom BV CVBA informeert de cliënt over de uitvoering van zijn opdracht. De cliënt stemt erin toe dat, in voorkomend geval, zijn verzekeringsmaatschappij, makelaar en/of agent hiervan tevens op de hoogte worden gehouden. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Advocom BV CVBA, alle nuttige informatie aan Advocom BV CVBA.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Advocom BV CVBA om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals overeengekomen in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van Advocom BV CVBA. 

Advocom BV CVBA behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Advocom BV CVBA te richten. 

Advocom BV CVBA verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Advocom BV CVBA (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt. Advocom CVBA behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

b) Ten aanzien van derden

Advocom BV CVBA verwerkt tevens persoonsgegevens van derde partijen (bijvoorbeeld de tegenpartij van een cliënt van Advocom BV CVBA). Deze persoonsgegevens worden door Advocom BV CVBA ontvangen in het kader van de juridische dienstverlening aan de cliënt.

De persoonsgegevens van derde partijen worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt.

Een derde partij wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Advocom BV CVBA heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Advocom BV CVBA te richten. 

Advocom BV CVBA verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de betrokkene van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Advocom BV CVBA (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de betrokkene. Advocom CVBA behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Advocom BV CVBA is gebonden door een beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek, reden waarom de notificatie van het privacybeleid pas in de eerste contactname met de tegenpartij (en niet eerder) wordt ter kennis gebracht.


ARTIKEL 6: ANTIWITWAS- EN ANTITERRORISMEFINANCIERING

Afhankelijk van de aard van de diensten die Advocom BV CVBA aan de cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat Advocom BV CVBA verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is Advocom BV CVBA voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de cliënt. In dat kader is Advocom BV CVBA verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. Advocom BV CVBA kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om Advocom BV CVBA mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om Advocom BV CVBA te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door Advocom BV CVBA gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal Advocom BV CVBA de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien Advocom BV CVBA reeds voorlopig heeft opgetreden, zal Advocom BV CVBA haar verdere tussenkomst moet beëindigen.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Advocom BV CVBA in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van haar balie. Advocom BV CVBA is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES.

Het Belgisch recht is van toepassing en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, onverminderd het recht voor Advocom BV CVBA om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

Advocom BV CVBA en de cliënt regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten (m.n. Ligeca, de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur: www.oca.ligeca.be).

Indien de cliënt of een derde partij van mening is dat Advocom BV CVBA ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan Advocom BV CVBA gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x